แนะนำโบราณสถานตุมปัง

p7

คนทั่วไปเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “วัดตุมปัง(ร้าง)” ซึ่งสม

บทบาท หน้าที่ ของทวดตุมปังต่อสังคมไทย

suebpong

       โบราณสถานตุมปังเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่ กรมศิลป

ความเชื่อเรื่องทวดตุมปัง

p17

 มนุษย์ทุกสังคมส่วนใหญ่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจลึกลั